post

Am 23. und 24. Dezember geschlosssen
25. Dezember 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet
26. Dezember ab 11:30 Uhr geöffnet
27. Dezember geschlossen
28. bis 30. Dezember ab 11:30 Uhr geöffnet
31. Dezember ab 18:00 Uhr geöffnet